Laatst gewijzigd: 1 januari 2023

Welkom bij onze algemene voorwaarden

Smart Media Masters BV.
Atoomweg 100
3542 AB Utrecht
info@smartmediamasters.nl
085-303 59 00
085-303 59 01

Algemene voorwaarden 

Definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt (op papier of elektronisch) inclusief alle toepasselijke bijlagen.

Bijlage: indien van toepassing het aanhangsel bij de onderhavige algemene voorwaarden met specifieke bepalingen ten aanzien van de te leveren dienst. 

Opdrachtnemer: Smart Media Masters B.V. gevestigd te Utrecht

Opdrachtgever: een natuurlijke- of rechtspersoon.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

Diensten: alle diensten die Opdrachtnemer levert aan zijn Opdrachtgevers. 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Naast deze algemene voorwaarden zijn ook de specifieke bijlage(n) van de algemene voorwaarden van toepassing die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn overeengekomen. 

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.3 Afwijkingen en uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en hebben alleen gelding voor de specifieke overeenkomst waarvoor zij zijn overeengekomen.  Onder schriftelijk wordt mede verstaan per e-mail.

1.4 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op daarna gesloten en te sluiten overeenkomsten. 

1.5 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen. Wijzigingen worden aan Opdrachtgever bekend gemaakt en treden in werking dertig dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven.  

1.6 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd mocht worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen 

2.1 Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en zijn dertig dagen geldig.  Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Genoemde aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

2.2 Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht is verstrekt. 

2.3 Opdrachtnemer kan niet aan offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat een (onderdeel van) de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

2.4 Indien in een offerte of aanbieding door Opdrachtnemer een inschatting wordt gemaakt van de omvang van de opdracht en het aantal te besteden uren, kunnen aan deze inschatting door Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. 

2.5 Indien Opdrachtgever het aanbod niet schriftelijk heeft aanvaard, maar er toch mee instemt dat Opdrachtnemer start met uitvoering van de opdracht, en/of meewerkt aan de uitvoering, dan zal de inhoud van de offerte en/of aanbieding als overeengekomen gelden.

2.6 In geval van een overeengekomen vaste prijs, is Opdrachtnemer gerechtigd deze prijs aan te passen indien de geschatte omvang van de opdracht dermate afwijkt van de daadwerkelijke omvang, dat in alle redelijkheid niet van Opdrachtnemer mag worden verwacht de opdracht tegen de overeengekomen prijs uit te voeren. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Artikel 3. Prijzen, betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 

3.2 Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren, te verrekenen, dan wel zekerheid voor nakoming van betalingsverplichtingen te verlangen.  

3.3 Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren. Een eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting niet op. 

3.4 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, met een minimum van EUR 250,-. Indien Opdrachtgever echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van alle zaken die zij in het kader van een overeenkomst met Opdrachtgever aan laatstgenoemde levert, totdat Opdrachtgever aan alle verplichtingen uit hoofde van en voortvloeiende uit gesloten overeenkomsten heeft voldaan. Daarnaast blijft Opdrachtnemer rechthebbende met betrekking tot immateriële goederen die zij in het kader van enige overeenkomst aan Opdrachtgever dient over te dragen, zolang Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. 

Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst, wijziging van de opdracht

4.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

4.2 Opdrachtnemer zal zich tot het uiterste inspannen om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren en zal streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Opdrachtnemer kan echter nimmer geacht worden een resultaatsverbintenis te zijn aangegaan. 

4.3 Voor zover een goede uitvoering van de werkzaamheden dat vergt, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer blijft, ongeacht het inschakelen van derden, aansprakelijk voor de uitvoering van de opdracht.  

4.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, met inbegrip van alle bijbehorende rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, overige overeenkomsten.

4.5 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed indien tussentijds de omvang van de overeenkomst wordt uitgebreid en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen tarief beïnvloedt, zal Opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever melden. 

4.6 Indien op grond van de wijziging van de overeenkomst als gevolg van extra verzoeken of wensen van Opdrachtgever door Opdrachtnemer extra werkzaamheden moeten worden verricht, zullen deze werkzaamheden op nacalculatiebasis aan de hand van de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5. Beëindiging, opzegging, ontbinding en opschorting van de overeenkomst

5.1 Een opdracht wordt aangegaan voor de duur zoals deze is omschreven in de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekte opdrachtbevestiging of de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende overeenkomst. Indien geen nadere duur en/of bepaalde periode is overeengekomen geldt de overeenkomst als aangegaan voor onbepaalde duur. 

5.2 Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, is tussentijdse opzegging niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.   

5.3 Elk der partijen is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. 

5.4 Opdrachtnemer is gerechtigd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien: 

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 • na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevraagd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal kunnen nakomen;
 • Opdrachtnemer zich zodanig gedraagt of opstelt dat hier schade uit voort vloeit aan de goede naam of reputatie van Opdrachtgever;
 • sprake is van een faillissement of (voorlopige) surséance van Opdrachtgever.

5.5 Opdrachtnemer heeft het recht van Opdrachtgever een vergoeding te vorderen van alle schade en kosten in verband met een van de in artikel 5.4 genoemde omstandigheden.  

Artikel 6. Overmacht

6.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

6.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

7.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij de overeenkomst uitdrukkelijk worden toegekend.

7.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer het werk zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

7.4 Opdrachtgever garandeert Opdrachtnemer te allen tijde dat het gebruik van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens of anderszins, Opdrachtnemer niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. 

7.5 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever volledig voor alle directe en indirect gevolgen van aanspraken welke derden jegens Opdrachtnemer geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van het in artikel 7.3 bepaalde. 

7.6 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het auteursrecht voor op de door Opdrachtnemer ontwikkelde software, waaronder mede begrepen, doch zonder daartoe beperkt te zijn de broncodes. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade, ten gevolge van door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden, indien deze schade te wijten is aan het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid die Opdrachtgever redelijkerwijs bij de uitvoering van de overeenkomst van Opdrachtnemer mocht verwachten. 

8.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtgever is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

8.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in deze algemene voorwaarden mede begrepen fysieke of mentale schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie. 

8.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor door Opdrachtnemer ingeschakelde derden. 

8.5 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de werkzaamheden en eventuele tekortkomingen daarbij, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval zal worden uitgekeerd door de door Opdrachtnemer gesloten verzekering. Indien om welke reden dan ook geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de verzekering is de schadevergoedingsplicht beperkt tot het door Opdrachtnemer in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 10.000,-. 

8.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden waarvan de oorzaak niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen. 

Artikel 9. Vertrouwelijkheid 

9.1 Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen in welke vorm dan ook – schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – software, (source)code, programma’s, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties, documentatie (“Vertrouwelijke Informatie”) als strikt vertrouwelijk behandelen en geheim houden. 

9.2 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt en zij zullen daarbij tenminste dezelfde zorgplicht en waarborg in acht nemen die gelden ten aanzien van eigen interne vertrouwelijke informatie. Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan werknemers voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst.

9.3 De verplichtingen tot geheimhouding van de Vertrouwelijke Informatie zijn niet van toepassing in zoverre de partij die informatie ontving, kan aantonen dat de betreffende informatie: 

 • reeds aan hem bekend was ten tijde van ontvangst; 
 • reeds publiekelijk bekend was ten tijde van ontvangst; 
 • publiekelijk bekend is geworden na ontvangst zonder dat dit aan de ontvangende Partij kan worden toegerekend; 
 • op een rechtmatige wijze van een derde partij is ontvangen tezamen met het recht om het vrij van enige verplichting tot geheimhouding te openbaren;
 • op grond van wet- of regelgeving of ingevolge een rechterlijk bevel moet worden verstrekt en de verstrekkende Partij de andere Partij van een dergelijke verplichte openbaarmaking op de hoogte heeft gesteld; 
 • openbaar is gemaakt met goedkeuring van de verstrekkende partij.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank Midden-Nederland. 

10.2 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.